OVER HET ONDERNEMERSFONDS


In 2012 werd het Ondernemersfonds Uithoorn-De Kwakel opgericht, een initiatief van een aantal ondernemers in samenwerking met de gemeente Uithoorn. Met geld uit het fonds kunnen ondernemers gezamenlijk investeringen doen met een collectief belang in hun wijk of buurt. De pot van het fonds wordt gevuld door een toeslag van 10% op de onroerende zaakbelasting niet-woningen (de zakelijke ozb) aan ondernemers. De gemeente int het geld, het Ondernemersfonds beheert het. Het fonds verbindt lokale ondernemers en organisaties en bevordert hun slagkracht.

CLUSTERS


Het gebied Uithoorn-De Kwakel is opgedeeld in zeven clusters, ook wel trekkingsgebieden genoemd. De per cluster geïnde gelden dienen te worden besteed in datzelfde gebied. Ook als er voor een bepaalde cluster geen plannen zijn gemaakt, wordt het daarvoor bestemde geld apart gehouden. Als na drie jaar de fondsen niet zijn aangesproken, vervallen ze aan de cluster algemeen. Ondernemers uit alle clusters kunnen een beroep doen op de cluster algemeen.

CONTROLE


Het Ondernemersfonds wordt gecontroleerd door een Raad van Advies, zijnde de Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB). Bovendien vindt er iedere zes jaar samen met de gemeente Uithoorn een evaluatie plaats, waarbij wordt bekeken of het geld goed wordt besteed.

DUURZAAMHEIDSINITIATIEVEN


De projecten waar het Ondernemersfonds financieel aan bijdraagt kunnen variëren van kleine, jaarlijks terugkerende zaken zoals de Sinterklaasintocht, kerstverlichting, bewaking en straatverfraaiing, tot complexe projecten als de aanleg van een glasvezelnetwerk. Het Ondernemersfonds stelt zich ten doel een grotere rol te gaan spelen bij lange termijnontwikkelingen en met name bij projecten die betrekking hebben op duurzaamheid. Het Ondernemersfonds kan bij dit soort initiatieven een belangrijke rol spelen in het voortraject.

BELANGRIJKE WEBSITES


STICHTING UITHOORN IN BEDRIJF


Gezamenlijk initiatief van ondernemers Uithoorn en de Kwakel

STICHTING PROMOTIE UITHOORN DE KWAKEL


Gezamenlijk initiatief van ondernemers en Gemeente Uithoorn

GEMEENTE UITHOORN


Direct contact met Gemeente Uithoorn voor ondernemers

GEMEENTE UITHOORN


Gemeente Uithoorn algemeen

HEEFT U EEN PROJECT WAARBIJ WE U KUNNEN HELPEN?